Duża aktualizacja mMedica – wersja: 8.4.0.0

mMedica24 listopada 2022 pojawiła się kolejna wersja programu mMedica. Tym razem jest to duża aktualizacja do wersji 8.4.
Uwaga, instalator mModułów od wersji 8.2.0.0 wymaga instalacji ASP.NET Core Runtime 6. Bibliotekę dla Windows Serwer oraz Windows 10 i 11 oczywiście w wersji 64-bitowej można pobrać stąd:

Opis zmian produktu mMedica wersja: 8.4.0.0  (opublikowano: 24.11.2022). Jak widać jest ich sporo.

ACMDR

 • Poprawa tworzenia zadania dla archiwizacji dokumentów.
 • Zablokowanie możliwości odznaczenia „Czy zapisywać dokument automatycznie w eAchiwum” dla rodzaju „Dokument Anulujący”.

Deklaracje

 • Dodanie zapamiętywania pobranych e-deklaracji w archiwum dokumentów.
 • eDeklaracja – umożliwienie wybrania osoby personelu z listy.
 • Zmiana wyliczania daty złożenia Deklaracji w momencie gdy jest to eDeklaracja

eAnkiety

 • Dodanie rozwiązania umożliwiającego udostępnianie pacjentom ankiet elektronicznych.

Ewidencja

 • Dodanie w oknie Hospitalizacji nowej funkcjonalności przeglądu historii wszystkich chorób i hospitalizacji pacjenta.
 • Dodanie do raportów definiowanych dotyczących pacjenta informacji czy pacjent jest uchodźcą.
 • Dodanie możliwości kopiowania informacji o numerze zlecenia w przeglądzie zleceń dla eWyników.
 • Dodanie możliwości wprowadzania większej ilości załączników do badania diagnostycznego
 • Dodanie powiadomień na eMail o pozycjach przeterminowanych oraz o pozycjach wykreślonych a niezrealizowanych w AP-Kolce.
 • Dodanie sprawdzania aktualności kodów terytorialnego i miejscowości przy weryfikacji danych pacjenta w terminarzu.
 • Dodanie w oknie weryfikacji danych pacjenta funkcjonalności aktualizacji nazwiska i imienia pacjenta na podstawie potwierdzenia eWUŚ.
 • Dodanie wyświetlania w kartotece w sekcji: „Leczenie – Ostatnie wizyty” informacji o komórce organizacyjnej, w której była realizowana wizyta (Moduł Personalizacyjny).
 • Implementacja możliwości ręcznego wprowadzenia danych pacjenta podczas weryfikacji zgód z systemu P1.
 • Poprawa komunikatów dla modułów dodatkowych przy próbie nawiązania połączenia.
 • Poprawa mechanizmu odczytanych wiadomości w poczcie wewnętrznej.
 • Poprawa mechanizmu podpowiadania informacji o obcych znakach diakrytycznych.
 • Poprawa podpowiadania rozpoznania podczas rozliczania rezerwacji z poziomu terminarza.
 • Udostępnienie siatek centylowych w danych medycznych pacjenta.
 • Wprowadzenie zabezpieczenia na wypadek niezamierzonego odłączenia drukarki sieciowej
 • Zablokowanie usuwania wizyt z wygenerowaną informacją dla lekarza kierującego.
 • Zmiana wyglądu okna do wprowadzania hasła certyfikatu.
 • Zmiękczenie walidacji na numer pacjenta w UE w przypadku wybrania statusu PESEL „U – cudzoziemiec z UE”.
 • Zwiększenie liczby lat dostępnych do wyboru z kalendarza w polach dat.

eWyniki

 • Dodanie funkcjonalności ponownej generacji wyniku badania laboratoryjnych w formacie PIK na podstawie dokumentu XML.
 • Dodanie obsługi dokumentów anulujących wyniki badań w formacie PIK HL7CDA.
 • Obsługa wersjonowania dokumentów PIK HL CDA pobieranych z systemów zewnętrznych: P1/eWyniki.
 • Zmiana sposobu wyświetlania wyników badań z komentarzami na karcie „Statystyki badań lab”.

eZLA

 • Umożliwienie pobrania z ZUS adresu pacjenta na zwolnieniu lekarskim.

Gabinet (+EDM)

 • Dodanie możliwości wybrania rozpoznań na skierowaniu na badanie laboratoryjne.
 • Dodanie wydruku siatek centylowych.
 • Obsługa wyboru tekstów standardowych z folderu, który zmienił rodzaj dostępności.
 • Poprawa prezentacji wyników badań na wydruku skierowania do sanatorium.
 • Poprawa wyświetlania leków stale podawanych, gdy realizującym jest pielęgniarka.
 • Udostępnienie ewidencji karty DiLO bezpośrednio w wizycie lekarza.
 • Umożliwienie podglądu danych szczegółowych skierowania w oknie wyboru skierowania wyświetlanym podczas dodawania wyniku w danych medycznych pacjenta.
 • Umożliwienie wprowadzenia wielu badań diagnostycznych na wizycie lekarskiej
 • Umożliwienie wydrukowania podsumowania wizyty przy wybranym rozmiarze czcionki 12.
 • Usunięcie kolorowania wierszy z przeglądu EDM.
 • Utworzenie wykazu wizyt POZ, dla których w dniu rozpoczęcia wizyty pacjent nie miał złożonej deklaracji.

Harmonogram przyjęć

 • Aktualizacja listy procedur medycznych dla harmonogramów przyjęć.
 • Pominięcie przy wysyłaniu do AP-KOLCE pozycji usuniętych.

Hospitalizacje (+EDM)

 • Dodanie chorób oraz urazów w wywiadzie pacjenta w kwalifikacji przed zabiegiem oraz na przyjęciu w hospitalizacji planowanej.
 • Dodanie do obszaru hospitalizacji raportu z wystawionych przepustek oraz raportu zdarzeń niepożądanych.
 • Dodanie do wydruku zlecenie/podanie leków ograniczenia do aktualnie zleconych leków (bez usuniętych, nieaktualnych).
 • Dodanie obsługi dodatkowych skierowań w przebiegu i wypisie hospitalizacji planowanej / długoterminowej.
 • Dodanie raportu z wykonanych zabiegów w hospitalizacji.
 • Dodanie wyświetlania statystyki oddziału w hospitalizacji oraz dodanie nowych pól liczbowych w oknie uzupełniania statystyk w księdze raportów pielęgniarskich.
 • Pominięcie usuniętych hospitalizacji w procesie decydującym o aktywności pola na wprowadzenie daty zgonu w kartotece pacjenta.
 • Umożliwienie wyłączenia kolorowania na liście pacjentów hospitalizacji z interwencjami pielęgniarskimi do wykonania (parametr „Moduły dodatkowe > Hospitalizacje > Lista pacjentów > Wyróżniaj hospitalizacje z niewykonanymi interwencjami pielęgniarskimi”).

Komercja

 • Dodanie informacji o numerze faktury/rachunku do wydruku potwierdzenia zapłaty KP, na zestawieniu potwierdzeń zapłaty oraz przeglądzie realizacji usług prywatnych.
 • Dodanie podsumowań w zestawieniach w module komercyjnym (przegląd rachunków kontrahentów, przegląd rachunków pacjentów, zestawienie potwierdzeń, zestawienie zwrotów, zestawienie rabatów).
 • Udostępnienie słownika szkół w wariantach „Komercja” i „Komercja+”.
 • Udostępnienie zbiorczego wydruku rachunków/faktur kontrahenta.
 • Dodanie przenoszenia dat z filtru w oknie „Przegląd realizacji umów komercyjnych” do okna „Przegląd realizacji umowy nr …”.

Komunikacja

 • Dodanie adresów produkcyjnych/testowych dla sondy mMedica.
 • Dodanie komunikatu o braku procedury medycznej w słowniku przy imporcie badań laboratoryjnych.
 • Implementacja połączenia drukarki fiskalnej firmy POSNET poprzez protokół TCP/IP.
 • Modyfikacja startu sondy oraz zbierania danych serwisowych.
 • Modyfikacja walidacji adresu zamieszkania i zameldowania pacjenta oraz adresu właściwego i tymczasowego dla dokumentu UE w eksporcie 1 fazy.
 • Poprawa generowania numeru wersji korekt faktur zakupowych.

Księgi i raporty

 • Poprawienie danych na raporcie Ewidencja rodzaju wykonanych zabiegów.

Medycyna pracy

 • Aktualizacja podstawy prawnej na druku orzeczenia z badania profilaktycznego w medycynie pracy.
 • Poprawa pokazywania badań w historii wizyty w module Medycyna Pracy.
 • Poprawa wydruku sekcji konsultacji i wyników badań na druku karty badania kierowców w gabinecie medycyny pracy.
 • Rozszerzenie pola B w pieczątce lekarza orzecznika do 7 znaków.

Obrót lekami

 • Dodanie dla pozycji transakcji, stanów magazynowych oraz inwentaryzacji informacji o tym czy produkt znajduje się w rejestrze produktów monitorowanych.
 • Umożliwienie importu faktury korygującej ilość leku do zera w obrocie lekami.
 • Zmiana sposobu przeliczania stanów magazynowych (zmiana dotyczy liczby opakowań, liczby opakowań wstrzymanych, wartości, wartości wstrzymanych).

Pharmindex

 • Usunięcie czyszczenia filtru w wyszukiwarce leków po dodaniu leku na receptę.

Pielęgniarstwo

 • Dodanie i modyfikacja pól na patronażu noworodka
 • Dodanie w gabinecie pielęgniarki na karcie położnicy możliwości uzupełnienia skali Edynburskiej depresji poporodowej.
 • Poprawa podpowiadania danych o kwalifikacji podczas wykonania zleconego szczepienia.
 • Poprawa wprowadzania cech oraz sytuacji ekonomicznej na patronażu pielęgniarki środowiskowej.
 • Poprawienie prezentacji informacji o obowiązkowych szczepieniach ochronnych na „Karcie uodpornienia”.
 • Rozbudowa danych bilansów dziecka w 3.-4. miesiącu, 12. miesiącu i 4. roku życia.

Recepta

 • Umożliwienie wysłania recepty transgranicznej do P1.
 • Usunięcie powielania informacji o terminie wykupu leku na wydruku e-recepty 365 dni.

Rehabilitacja ambulatoryjna

 • Dodanie funkcji terminarza cyklu umożliwiającej ręczny wybór terminów dla zabiegów cyklu.
 • Poprawa automatycznego rozliczania cyklu rehabilitacji po realizacji wszystkich wizyta danego dnia.
 • Poprawa automatycznego wyznaczania rozliczeń dla dnia cyklu rehabilitacji domowej.
 • Wyłączenie dodawania procedur z ustawień domyślnych personelu dla wizyt zabiegowych.
 • Zmiana sposobu automatycznego generowania pozycji rozliczeniowych dla ostatniej wizyty cyklu rehabilitacji biorą pod uwagę miejsce realizacji „Wizyta domowa”.
 • Zmiana sposobu obsługi zdarzeń medycznych, umożliwienie wysyłki wielu wizyt jako jednio zdarzenie. Dodanie obsługi cyklu rehabilitacji w zdarzeniach medycznych.

Rozliczenia

 • Aktualizacja słownika modyfikatorów taryfy JGP dla świadczeń szpitalnych do wersji 202222.
 • Poprawa mechanizmu filtrowania pozycji rozliczeniowych w obszarze zbiorczego przeliczania.
 • Poprawienie mechanizmu filtrowania danych w przeglądzie realizacji planu umowy.

Stomatologia (+EDM)

 • Dodanie możliwości usunięcia rozliczenia z poziomu diagramu zębowego.
 • Poprawa mechanizmu zapisu diagramu zębowego ewidencjonowanego z poziomu okna Uzupełniania świadczeń.

Terminarz

 • Dodanie funkcjonalności blokowania wysyłki przypomnień poprzez blokady harmonogramu.
 • Dodanie możliwości przegenerowania kalendarza pracy na nowy rok.
 • Dodanie parametru konfiguracyjnego na walidację rezerwacji / rejestracji wizyty poza harmonogramem.
 • Dodanie statusu weryfikacji deklaracji pacjenta w terminarzu w podglądzie danych pacjenta.
 • Poprawa wyszukiwania pierwszego wolnego terminu po wskazaniu harmonogramu przyjęć.

Zarządzanie

 • Dodanie funkcjonalności resetu hasła użytkownika za pomocą wiadomości e-mail, SMS oraz logowania za pomocą pytania pomocniczego.
 • Dodanie możliwości zmiany hasła na 64 znakowe.
 • Dodanie nowej grupy walidacji odnoszących się do rezerwacji w Terminarzu.
 • Dodanie sumowania kolumn w pliku zrzutu tabeli (XLS).
 • Naprawiono przenoszenie do edytowanego tekstu literalnych znaków mniejszości z tekstów standardowych ze znacznikami wprowadzania danych.
 • Obsługa błędów przy drukowaniu eRecept.
 • Poprawa zapisu danych użytkownika w formularzach z grupy HTML5.
 • Ujednolicenie wyglądu okien podglądu wydruku.
 • Zmiana mechanizmu zarządzającego wyświetlaniem informacji o modyfikacjach dokonywanych w kartotece pacjenta, personelu i użytkownika.
 • Zmiana sposobu uniemożliwienia równoczesnego otwarcia bilansu patronażu.

Zdarzenia Medyczne

 • Dodanie wysyłki wizyt receptowych POZ do zdarzeń medycznych.
 • Dodanie wysyłki rozliczeń dla wizyt innych z rozpoznaniem głównym Z76.0.
 • Dodanie walidacji związanych z danymi szczepienia podczas autoryzacji wizyty w gabinecie pielęgniarki.
 • Dodanie wysyłki informacji o profilaktyce gruźlicy w ramach zasobu pozycji rozliczeniowej 5.01.00.0000054.
 • Dodanie zapisu tokena w logach ZM.
 • Implementacja wysyłki informacji o uprawnieniach dodatkowych pacjenta do zdarzeń medycznych.
 • Wysyłanie danych o ciąży pacjentki do zdarzeń medycznych.

 

Aktualizacja lub wdrożenie programu mMedica w Tarnowie – zapraszam do kontaktu.

Podziel się tym odkryciem​

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *